YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Flamencoyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen lähinnä Helsingissä ja pääkau­punki­seudulla asuvia flamencosta kiinnostu­neita henkilöitä, edistää flamencoharrastusta sekä tehdä tunnetuksi flamencotaidetta ja flamencokulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • järjestää festivaaleja, näytöksiä, illanviettoja ja muita kulttuuritilaisuuksia
  • järjestää kursseja

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi:

  • järjestää arpajaisia, myyjäisiä, keräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia
  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • perustaa rahastoja
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita
  • harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, maksaa jäsenmaksun ja liittymismaksun tai kannatusjäsenmaksun sekä on valmis toimimaan yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnan alalla ansioituneita tai yhdistyksen toimintaa merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen­johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liit­tymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdis­tyksessä tai sen ulkopuolella huomatta­vasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheen­johtaja ja 4–6 muuta varsinaista jäsentä sekä 1–3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa sen kevätkokouk­sen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu, ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan kevätkokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1–2 vara­puheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai vara­puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja molemmat yksin ja hallituksen määrääminä hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilin- tai toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi–toukokuussa ja syyskokous syys–joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdis­tyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeu­tetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen­kymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuotuisen jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsen voi osallistua kokousten päätöksen­tekoon myös antamalla valtakirjan jollekin puhe- ja äänioikeuden omaavalle jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi käsiteltäessä sään­töjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä päättää yhdistyksen kokous.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokouk­set koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8) valitaan yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja hänelle tai heille varatilin- tai varatoiminnantarkastajat

9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kir­jallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Helsingin Flamencoyhdistys ry:n säännöt, hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 1.12.2014